Otwarte granice dla przedsiębiorców

13 października 2021. Z dniem 16 października 2021 r. wchodzą w życie zmiany pozwalające cudzoziemcom przybywającym w celach gospodarczych na wjazd do Polski. Warunek – pisemne zaproszenie od polskiego podmiotu gospodarczego.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego biznesu w zakresie uproszczenia zasad wjazdu zagranicznych kontrahentów do Polski, MSWiA zmodyfikowało zapisy regulujące te kwestie” – poinformował Marcin Wnuk, I Radca, Kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Kijowie.

Tym samym od dnia 16 października 2021 r. nie będzie wymagane uprzednie uzyskiwanie tzw. rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych przez cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach gospodarczych, a przekraczanie polskiej granicy będzie możliwe na podstawie pisemnego zaproszenia ze strony polskich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (i przy spełnieniu innych warunków przewidzianych obowiązującym w Polsce prawem, np. posiadania wizy w przypadku obywateli krajów objętych ruchem wizowym).

Zaleca się, aby powyższe zaproszenie miało formę pisma na papierze firmowym danego podmiotu, było opatrzone podpisem upoważnionej osoby oraz pieczątką firmową, a także zawierało w treści wyraźne wskazanie:

  • gospodarczego celu wizyty,
  • dane osoby/osób zapraszanych (m.in. imię i nazwisko, numer paszportu),
  • termin planowanego pobytu w Polsce, a także było opatrzone podpisem upoważnionej osoby oraz pieczątką firmową.

Zaleca się również, aby do zaproszenia dołączyć aktualny wydruk z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na temat polskiego podmiotu zapraszającego.

Powyższe zmiany nie wpływają na dotychczasowe przepisy sanitarne – po przyjeździe do Polski cudzoziemców nadal obowiązuje 10-dniowa kwarantanna z wyjątkiem osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Przypomnijmy, że w czerwcu Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zainicjowała kampanię mającą na celu uproszczenie procedury wjazdowej dla ukraińskich przedsiębiorców.

Na razie obywatele Ukrainy mogą przekroczyć granicę z Polską na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego w dowolnym celu, nie tylko gospodarczym.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn