Konkurs do rady nadzorczej Naftohazu

25 października 2021. Ogłoszono konkurencyjny wybór niezależnych członków rady nadzorczej Naftohazu.

Jak informuje strona internetowa Ministerstwa Gospodarki, selekcji dokonują członkowie komitetu ds. mianowania szefów przedsiębiorstw o ​​szczególnym znaczeniu dla gospodarki (tzw. komitet nominacyjny). Przyjmowanie dokumentów potrwa do 6 grudnia 2021 r.

Podstawowe wymagania dla kandydatów:

  • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych i regionalnych firmach (najlepiej naftowych i gazowych) od co najmniej 10 lat;
  • doświadczenie współpracy z przedstawicielami rządu i regulatorami w dziedzinie energetyki;
  • znajomość ram regulacyjnych UE mających wpływ na branżę, w tym specyfiki kontroli pomocy państwa.

Jak informowaliśmy, 28 kwietnia 2021 r. Gabinet Ministrów rozwiązał radę nadzorczą Naftohazu, zdymisjonował prezesa zarządu Naftohazu Andrija Kobolewa i powołał na jego miejsce Jurija Witrenko. 7 września premier Denis Szmygal polecił pierwszemu wicepremierowi Ołeksijowi Lubczenko ogłoszenie w ciągu tygodnia konkursu na niezależnych członków rady nadzorczej. 27 września Gabinet Ministrów powołał nowy zarząd Naftohazu z Jurijem Witrenką na czele, tego samego dnia wygasły uprawnienia wszystkich członków rady nadzorczej Naftohazu, a jej funkcje przekazano Gabinetowi Ministrów.

Sytuacja Naftohazu byłą dla administracji amerykańskiej przykładem odchodzenia od standardów ładu korporacyjnego i reform w Ukrainie.  Eksperci uważają, że takie sygnały nie są korzystne dla Ukrainy. Przecież reforma ładu korporacyjnego, która zapewnia przejrzystą pracę członków rad nadzorczych strategicznych przedsiębiorstw, jest jednym z warunków współpracy i finansowania międzynarodowych darczyńców.

Pierwsze kroki w kierunku ładu korporacyjnego i poprawy efektywności nadzoru nad państwowymi przedsiębiorstwami podjęto w 2015 roku, kiedy przyjęto odpowiednią strategię. Następnie Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o spółkach akcyjnych, która obecnie przewiduje tworzenie rad nadzorczych z niezależnymi członkami. W marcu 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła Program Działań, który przewiduje wdrożenie międzynarodowych standardów w systemie zarządzania przedsiębiorstw państwowych w celu zwiększenia ich przychodów i atrakcyjności inwestycyjnej.

15 lipca Rada Najwyższa przegłosowała ustawę 5593-d o ładzie korporacyjnym w przedsiębiorstwach państwowych, która rozszerza uprawnienia rad nadzorczych. Według autorki dokumentu, wiceprzewodniczącej komisji ds. rozwoju gospodarczego Roksolany Pidlasy, projekt został opracowany zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie ładu korporacyjnego.

Ustawa wprowadza:

  • rozszerzenie uprawnień rad nadzorczych w zakresie zatwierdzania strategicznych planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych i inwestycyjnych;
  • poszerzenie kompetencji rad w zakresie wynagradzania kierowników przedsiębiorstw państwowych;
  • powoływanie i odwoływanie szefów spółek skarbu państwa należy odnieść do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej, tj. rząd Ukrainy będzie mógł jedynie zatwierdzać decyzje rady nadzorczej;
  • upoważnienie rządu do oceny pracy rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz do zatwierdzania polityki wynagradzania zarządów.

Tymczasem Ministerstwo Gospodarki uważa, że ​​obecnie głównym problemem dla działań rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych jest brak wyznaczonych celów i wskaźników efektywności.

Zdaniem wiceminister Kristiny Holubytskiej należy zachować równowagę między obowiązkami a wynagrodzeniem członków rad nadzorczych.

„Rozumiemy, że jeśli rady nadzorcze nie będą miały uprawnień i odpowiedzialności, to nie będą w stanie wpływać na wyniki spółki” – powiedział wiceminister.

Pani Holubytska powiedziała, że ​​powstaje system, w którym państwo będzie aktywnym właścicielem zgodnie z zasadami OECD. „To państwo powinno stawiać sobie cele dla rad nadzorczych i monitorować ich osiągnięcia. Pozwoli to radom nadzorczym na znaczne zwiększenie efektywności zarówno swoich działań, jak i działalności przedsiębiorstw państwowych” – skomentowała urzędniczka.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn