Rejony i decentralizacja

17 lipca 2020. Rada Najwyższa Ukrainy dokonała zmian w podziale administracyjnym kraju: zlikwidowała 490 rejonów i utworzyła 133 nowe rejony. W ten sposób Ukraina odeszła od układu terytorialnego rejonów ukształtowanego jeszcze w 1964 roku, czyli w czasach radzieckich. W założeniu Gabinetu Ministrów te zmiany nie podważają niezależności hromad, które ukształtowano w procesie decentralizacji władzy.

Podkreśla się, że budżety hromad nie będą już zasilane z budżetu państwa poprzez rejony. Wcześniej rodziło to różne napięcia i nieprawidłowości, ograniczało też skłonność do samorządności. Rząd, zatwierdzając granice 1470 samorządowych wspólnot terytorialnych potwierdził, że teraz to one będą partnerami dla budżetu państwa.

Dochody wspólnot terytorialnych będą stanowiły następujące źródła: 60 proc. od podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących hromadę, lokalne podatki i opłaty, opłaty czynszowe, podatek akcyzowy, dochód z majątku komunalnego, opłaty za usługi administracyjne, dotacje i subwencje rządowe i z funduszy celowych.

Na budżety rejonów będą się składały: dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych operujących na majątku komunalnym, których założycielem są władze rejonu, opłaty za licencje i zaświadczenia o działalności gospodarczej wydawane przez powiatowe administracje państwowe, czynsze za korzystanie z majątku komunalnego) oraz dotacje i subwencje z innych źródeł budżetowych.

Wyznaczenie granic rejonów budziło niekiedy niezadowolenie i protesty. Zdaje się jednak, że uporządkowanie podziału na rejony było koniecznością, rejony miały różny potencjał ludnościowy, nie zawsze sprzyjały rozwojowi hromad. Uniezależnienie wspólnot terytorialnych od administracji rejonowej z pewnością pobudzi samorządność w podstawowych jednostkach administracyjnych i wyzwoli lokalne inicjatywy. Wcześniej Rada Najwyższa decydowała, że wybory samorządowe odbędą się 25 października bieżącego roku.

DSz

Facebook
Twitter
LinkedIn