Liczba kart pobytu stale rośnie

19 października 2020. Liczba ważnych zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz pobyt stały udzielonych obywatelom Ukrainy stale rośnie i stanem na dzisiaj wynosi 233,5 tys. wobec 205 tys. w 2019 roku.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponad 187 tys. stanowią zezwolenia na pobyt czasowy wydawane maksymalnie na 3 lata, a 40 tys. i 6 tys. to odpowiednio zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, które są udzielane na czas nieoznaczony. Największa dynamika wzrostu dotyczy zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE (+25 proc.).

“Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną i gospodarczą we własnym kraju ukraińscy migranci zarobkowi widzą Polskę jako relatywnie atrakcyjne, bezpieczne i łatwo dostępne miejsce do życia i pracy w nadchodzących trudnych czasach. Do wzrostu przyczyniają się także ułatwienia w procedurze legalizacji pobytu i pracy wynikające z rządowej Tarczy Antykryzysowej,  np. automatyczne przedłużenie ważności zezwoleń na pobyt czasowy w okresie stanu epidemii, a także możliwość aplikowania o legalizację zatrudnienia w formie elektronicznej oraz niesłabnące zapotrzebowanie polskiej gospodarki na zasoby ludzkie z Ukrainy” – komentuje sytuację Paweł  Kułaga, Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

58 proc. obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie kart pobytu to młode osoby pomiędzy 20 a 39 rokiem życia, ⅔ to mężczyźni.

Najwięcej decyzji (prawie 48 tys.) w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE zarejestrowano w województwie mazowieckim, 28 tys. w małopolskim i 27 tys. w wielkopolskim.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn