Syngenta Ukraine – wywiad z Tanya Smovzh, Business Sustainability Head

Syngenta jest wiodącym producentem środków ochrony roślin i nasion. Ambicją firmy jest pomoc w bezpiecznym wyżywieniu planety przy jednoczesnej trosce o środowisko. Jak wojna zmieniła plany firmy?

Wojna nigdy nie zmieniła naszych ambicji ani globalnie, ani nie wpłynęła na naszą misję na Ukrainie. Nieugięcie zapewniamy najlepszą technologię rolniczą, aby pomóc rolnikom w bezpiecznej uprawie roślin i poprawie ich warunków życia. Nasze działania nadal ewoluują wokół zabezpieczania dostaw żywności w bezpieczniejszy, bardziej zrównoważony sposób na całym świecie, zwiększania produktywności i dalszego angażowania się w łańcuch wartości.

Wojna pokazała, jak kruchy jest świat: nasze życie, zdrowie, działalność gospodarcza, nasze plany. Mimo to widzieliśmy wiele przykładów, gdy społeczności, firmy jednoczyły się, stały się silniejsze i bardziej odporne. Syngenta jest jedną z firm na Ukrainie, która wykazała się siłą zarządzania zmianą w krótkim czasie i adaptacją do nowych warunków rynkowych. Sami zaczęliśmy handlować, aby pomóc lokalnym rolnikom w zwiększeniu płynności i zwiększeniu możliwości eksportowych, zmieniliśmy i zautomatyzowaliśmy nasze wewnętrzne procesy od A do Z, wprowadziliśmy nowe sposoby zaopatrzenia i dostaw, aby były stabilne w niekorzystnie niestabilnych okolicznościach.

Kontynuujemy budowanie partnerstwa z innymi firmami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim i innymi interesariuszami, podkreślając potrzebę zwiększania plonów w gospodarstwach rolnych i bezpiecznej, jakościowej żywności, przy jednoczesnym dbaniu o przyrodę, społeczności lokalne i wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – to zawsze będzie priorytet.

W grudniu odbyła się konferencja „Granica Polsko-Ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju?” organizowana przez PUIG z udziałem przedstawicieli rządów Polski i Ukrainy. Jakie postulaty formułuje Pani w kontekście funkcjonowania współpracy granicznej i handlowej w sytuacji konfliktu zbrojnego?

Przed pełną inwazją na Ukrainę do 95% towarów ukraińskich eksportowano przez porty Morza Czarnego. Było to uzasadnione ekonomicznie i logistycznie. Eksport kolejowy przez Ukrainę i przez Polskę nie był realizowany ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę. W kontekście wojny na Ukrainie – wsparcie ze strony Polski, uproszczenie tranzytu towarów przez granice oraz wprowadzenie znaczących zmian i ulepszeń w trasach i obiektach kolejowych jako realnej alternatywy dla eksportu przez ukraińskie porty stały się naszymi priorytetami.

W rzeczywistości mówimy o możliwości wygranej dla obu krajów. Dla ukraińskich plantatorów, głównie dla tych z zachodnich części Ukrainy, dobrze rozwinięta infrastruktura na granicy z Polską oraz obiekty portowe pozwolą na zwiększenie możliwości eksportowych i podniesienie ekonomicznej opłacalności transportu, co z kolei umożliwi Polsce uzyskanie dodatkowych środków z logistyki tranzytowej ukraińskich surowców. Wspólne projekty na poziomie państwowym i prywatnym w tym zakresie mogą przynieść korzyści frontom gospodarczym obu krajów, umożliwić agrobiznesowi odporność Ukrainy i zapewnić, że solidarność krajów europejskich jest kontynuowana, żeby rozwijać się dalej.


Jednym z postulatów wynikających z debat podczas dwudniowej konferencji jest stworzenie skutecznych mechanizmów ścisłej współpracy w Programie Rolnym Polski i Ukrainy. Jakie narzędzia należy wdrożyć w tym obszarze?

Główną gwarancją udanej współpracy między Ukrainą a Polską jest spójność działań i zdecydowana lojalność wobec wspólnych celów. W obecnej sytuacji eksportowej współpraca między dwoma krajami jest oczywista, jeśli nie nieunikniona. Nada ona nowy impuls rozwojowi szlaków eksportowych, przywróceniu tzw. szlaku sarmackiego i pojawieniu się nowych rynków eksportowych, przede wszystkim dla Polski, nie mówiąc już o palącej kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, która w 2023 r. być jeszcze pilniejsze dla całego świata.


Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa leży u podstaw wszystkich działań Syngenty. Jakie są dalsze plany rozwoju firmy w 2023 roku?

Biotechnologia, lepiej przystosowane chemikalia agrotechniczne i mieszanka różnych metod produkcji odegrają znaczącą rolę w zwiększaniu zrównoważenia produkcji, ale same w sobie nie wystarczą. Metody te muszą być połączone z technologiami cyfrowymi i transferem wiedzy, które umożliwią rolnikom zarządzanie gruntami w bardziej ukierunkowany sposób. To obszary, gdzie Syngenta może pomóc.

Już koncentrujemy się i rozwijamy aspekty biologiczne, wprowadzając zdrowe rolnictwo, które zmniejsza ślad węglowy wynikający z upraw rolnych, rozwijamy także agritech, która oferuje możliwość gromadzenia danych w formie cyfrowej, analizowania tych danych w celu uzyskania wniosków, a następnie wykorzystania tych spostrzeżeń do podejmowania decyzji w sposób, który wzmocni zrównoważone rolnictwo. Kolejne projekty i inicjatywy w tym zakresie będą rozwijane w 2023 roku i kolejnych latach.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn