Ukraina zmaga się z bezrobociem

27 maja 2022. Wojna pozbawiła pracy wielu Ukraińców. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy do połowy maja pracę straciło około 4,8 mln Ukraińców. W przypadku szybkiego zaprzestania działań wojennych można spodziewać się powrotu 3,4 mln miejsc pracy. Jeśli eskalacja wojny będzie trwała, pracę straci 7 mln osób.

Rząd stara się, po pierwsze, zmniejszyć bezrobocie, a po drugie, chronić prawa pracownicze. Dzisiaj weszła w życie Ustawa „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy (o wzmocnieniu ochrony praw pracowniczych)”. Dokument ten rozszerza możliwości korzystania przez pracowników z prawa do zawierania układów zbiorowych. Od teraz układy zbiorowe mogą zawierać osoby fizyczne, które korzystają z pracy najemnej. Wcześniej taka możliwość istniała tylko dla osób prawnych.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z treścią umowy, informować o zmianach w dokumencie. Za nieprzestrzeganie tej zasady i nieudzielenie pracownikowi informacji o szczegółach układu zbiorowego lub nowych zmianach, pracodawca podlega karze grzywny i postępowaniu dyscyplinarnym.

Ponadto ustawa reguluje niektóre kwestie niedyskryminacji, a także przyznania osobom dyskryminowanym prawa do wystąpienia do władz publicznych i sądu o przywrócenie naruszonych praw, zadośćuczynienie za szkody materialne i moralne.

Tak, nieuzasadniona, nieumotywowana odmowa zatrudnienia jest zabroniona. Osoba, której odmówiono zatrudnienia ma prawo zażądać pisemnego wyjaśnienia przyczyny odmowy. A pracodawca ma obowiązek udzielić takiego wyjaśnienia.

Są zabronione ogłoszenia o pracę, zawierające warunki na podstawie rasy, koloru skóry, wieku, płci, stanu zdrowia, niepełnosprawności, podejrzenia lub obecności HIV/AIDS, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, religijnych lub innych, przynależności do związków zawodowych lub innych stowarzyszeń publicznych, etnicznych i społecznych pochodzenie, stanu cywilnego i majątkowego, miejsca zamieszkania, języku i innych cech, nie związanych z charakterem pracy lub warunkami jej wykonywania. W przypadku naruszenia tej normy reklamodawca płaci do budżetu państwa grzywnę w wysokości dziesięciokrotności płacy minimalnej ustalonej przez prawo w momencie naruszenia.

Ponadto, aby zmniejszyć bezrobocie na Ukrainie, uruchamiana jest jednolita baza wolnych miejsc pracy. Według Ministerstwa Gospodarki stosowna umowa została zawarta pomiędzy Państwowym Urzędem Pracy a największymi portalami poszukiwania pracy – robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua.

Baza danych zostanie wypełniona w czasie rzeczywistym. Serwisy rynku pracy będą miały dostęp do danych Państwowej Służby Zatrudnienia w celu zamieszczania informacji o wolnych miejscach pracy.

Według wiceministra gospodarki ds. rozwoju cyfrowego Igora Dyadyury informacje o pracodawcach i kandydatach zostaną skonsolidowane na jednej platformie.

„Lokalizujemy maksymalną liczbę ofert na rynku pracy oraz dane o zasobach ludzkich w jednym miejscu, co pozwoli przedsiębiorcom na szybkie znalezienie pracowników i miejsc pracy dla osób. Szybkie zatrudnienie Ukraińców odgrywa wiodącą rolę w wznowieniu działalności gospodarczej” – powiedział wiceminister.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn