300 tysięcy z ważnymi kartami pobytu

3 stycznia 2022. Jak podał Urząd do Spraw Cudzoziemców utrzymuje się rosnąca skala zarobkowej imigracji obywateli Ukrainy do Polski. Coraz częściej obywatele Ukrainy wybierają długoterminowy pobyt w Polsce zamiast migracji tymczasowych

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tys. osób. Tym samym stanowią oni prawie 57 proc. ogółu osiedlających się u nas cudzoziemców.

Według Urzędu ds. Cudzoziemców „znacząca intensyfikacja imigracji ukraińskiej jest zauważalna od 2014 r. i ma związek przede wszystkim z chęcią podejmowania pracy. Głównymi czynnikami wpływającymi na to zjawisko były sytuacja ekonomiczno-gospodarcza na Ukrainie, wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy.”

Oprócz możliwości zarobkowych w ramach systemu tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy, dla obywateli Ukrainy rozszerzono także program Poland Bussines Harbour. Jest to kompleksowy pakiet ułatwiający relokację na terytorium Polski dedykowany przedsiębiorcom i specjalistom z branży IT.

Widoczna jest koncentracja obywateli Ukrainy w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi, zwłaszcza na Mazowszu. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 22 proc. osób, małopolskie – 12 proc., wielkopolskie – 12 proc. oraz dolnośląskie – 9 proc.

Z nieco ponad 300 tys. obywateli Ukrainy posiadających ważne karty pobytu, ok. 60 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią ok. 12 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 28 proc.. Nieznacznie przeważają mężczyźni, którzy stanowią 54% proc. tej grupy.

Prawie 84 proc. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 lata. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – 77 proc. spraw. Kolejnymi najczęstszymi celami pobytu w Polsce są kwestie rodzinne – 12 proc. oraz edukacja – 2 proc..

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/udsc/300-tys-obywateli-ukrainy-z-waznymi-kartami-pobytu

Facebook
Twitter
LinkedIn