Jest plan poprawy efektywności energetycznej do 2030 r.

30 grudnia 2021 r. Gabinet Ministrów zatwierdził Krajowy plan działań na rzecz efektywności energetycznej do 2030 roku. Przyjęto również krótkoterminowy plan do 2023 roku.

Dokument został opracowany przez Państwową Agencję ds. Efektywności Energetycznej we współpracy z Ministerstwem Energii przy udziale Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.

Zgodnie z Krajowym Planem ustalono następujące krajowe cele: zużycie energii pierwotnej i końcowej na Ukrainie w 2030 r. nie powinno przekroczyć odpowiednio 91,5 mln ton. e i 50,5 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Przewiduje się zmniejszenie zużycia energii w 2030 r. w stosunku do scenariusza bazowego rozwoju gospodarczego i systemu energetycznego (Business-as-usual):

– o 22,3 proc. (zużycie energii pierwotnej);

– o 17,1 proc. (zużycie energii końcowej).

Aby osiągnąć ten cel, Krajowy Plan zawiera szereg sektorowych i międzysektorowych środków. Obejmują one różne sektory: mieszkalnictwo i sektor publiczny, transport, przemysł, energetykę.

Działania te obejmują stymulowanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw przemysłowych i budynków mieszkalnych, etykietowanie energetyczne i ekoprojektowanie, pełne rozliczanie mediów, ograniczanie strat w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, dystrybucji gazu ziemnego itp.

Plan zakłada podniesienie poziomu efektywności energetycznej na wszystkich etapach: od wytwarzania energii po jej transport i zużycie.

Jak wyjaśnił szef Państwowej Agencji ds. Efektywności Energetycznej Walery Bezus, Ukraina kontynuuje wdrażanie europejskiego podejścia do planowania strategicznego i realizacji polityki państwa w tym zakresie. W październiku została przyjęta ustawa „O efektywności energetycznej”. Dokument ten wdraża 27 Dyrektywę UE, której celem jest promowanie efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki. Zgodnie z prawem systemy zarządzania energią zostaną wprowadzone w administracji rządowej i samorządowej, tj. powstaną odrębne struktury. Zatrudnieni w nich specjaliści będą m.in. pozyskiwać fundusze na działania na rzecz efektywności energetycznej.

Zdaniem ekspertów, dzięki systemowi zarządzania energią możliwe będzie obniżenie kosztów energii nawet o 10 proc.

Dokument został opracowany przez Państwową Agencję ds. Efektywności Energetycznej we współpracy z Ministerstwem Energii przy udziale Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej.

Zgodnie z Krajowym Planem ustalono następujące krajowe cele: zużycie energii pierwotnej i końcowej na Ukrainie w 2030 r. nie powinno przekroczyć odpowiednio 91,5 mln

Ponadto ustawa zobowiązuje rządy i samorządy do kupowania wyłącznie energooszczędnych urządzeń oraz do wynajmowania i kupowania wyłącznie energooszczędnych lokali.

Ustawa wprowadza również zarządzanie energią i audyty co 4 lata – z doświadczeń europejskich wiadomo, że takie działania są podstawą poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Dokument zobowiązuje również firmy energetyczne do modernizacji urządzeń i sieci.

Eksperci zauważają, że dzięki regulaminowi finansowania i jakości nowe prawo będzie skuteczne. Tym samym, zdaniem Valentiny Guch-Denisenko, eksperta w Biurze Wspierania Reform Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ustawa położy podwaliny pod rozwój wielu dziedzin efektywności energetycznej – od ciepłownictwa, gazu i elektryczności, po budynki i przedsiębiorstw przemysłowych, od zarządzania energią po usługi energetyczne.

Rząd planuje również kontynuację działań w tej dziedzinie w przyszłym roku.

 

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn