Urodzaj podnosi PKB

30 października 2021. Tylko dzięki rekordowym zbiorom zbóż PKB Ukrainy wzrośnie o 0,8 punktu procentowego- wynika z raportu o inflacji, przygotowanego przez Narodowy Bank Ukrainy.

Według szacunków NBU wzrost plonów zbóż o 10 proc. daje dodatkowy wzrost PKB w rolnictwie o 3,4 pkt proc. i bezpośredni wpływ na wzrost realnego PKB Ukrainy o 0,3 pkt proc.

Dlatego tegoroczne rekordowe zbiory zbóż zapewnią 0,8 punktu procentowego wzrostu realnego PKB w 2021 r.

Ponadto większe zbiory będą zapewnią stabilne przychody z eksportu. Wpłyną też pozytywnie na powiązane dziedziny: transport, handel, przemysł spożywczy, hotelarstwo i działalność gastronomiczną.

Narodowy Bank Ukrainy wyliczył, że każda jedna hrywna „wyprodukowana” w produktach rolnych prowadzi do ogólnego wzrostu produkcji w gospodarce o 2,5 hrywny.

Jednocześnie bank centralny wskazał poważne wyzwania stojące przed sektorem rolnym: niedoinwestowanie i wpływ zmian klimatu na uprawy. Inwestycje powinny pomóc w uruchomieniu rynku gruntów rolnych, co poprawi dostęp do kredytów, ponieważ grunty mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie. Zwiększenie inwestycji w ochronę gleby, rekultywację gruntów i meliorację zmniejszy wahania plonów i cen produktów rolnych.

Udział rolnictwa w PKB Ukrainy wzrósł z 7-8 proc. w latach 2010-2012 do średnio 10 proc. w ciągu ostatnich 5 lat. Sektor ten ma jeden z najwyższych wskaźników wartości dodanej wśród działalności produkcyjnej (ponad 40 proc. całkowitej produkcji). „W niektórych okresach tylko bezpośredni wkład rolnictwa do PKB zapewniał 25-30 proc. tempa wzrostu realnego PKB. Jednocześnie rolnictwo wykazało znaczną stabilność w ostatnich okresach kryzysu i służyło całej gospodarce jako pewien bufor” – wyjaśnił NBU.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn