29 kwietnia 2021. Rząd planuje przeznaczyć 500 mln UAH na rozwój szybkiego internetu na terenach wiejskich.

Ponad 15 tys. osiedli ciągle nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu. W MinisterstwieTransformacji Cyfrowej Ukrainy przygotowano  dokument, który określa sposób i warunki przyznawania subwencji samorządom lokalnym w celu poprawy sytuacji w tym zakresie. Na ten cel przewidziano 500 mln UAH. Dysponentem środków będzie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej.

Subwencja przeznaczona jest na podłączenie infrastruktury społecznej do szerokopasmowego Internetu.

Zgodnie z projektem uchwały do instytucji infrastruktury społecznej zalicza się:

·                 placówki oświatowe, internaty dla sierot;

·                 placówki podstawowej i wtórnej opieki zdrowotnej;

·                 zakłady opieki społecznej i instytucje świadczące usługi socjalne;

·                 instytucje kultury (biblioteki, muzea i inne);

·                 centra usług administracyjnych;

·                 lokalne jednostki ratowniczo-gaśnicze.

OT