Tarcza 7.0 dostępna

4 lutego 2021. Od 1 lutego 2021 r. dostępna jest pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 7.0. Z instrumentów pomocowych mogą skorzystać wszystkie podmioty działające na kanwie regulacji prawa polskiego, niezależnie od tego, czy przedsiębiorcą jest Polak czy Ukrainiec.

1 lutego weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (potocznie zwane „Tarczą 7.0”).

Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna od 1 lutego 2021 r. i będzie przydzielana w zależności od przedmiotu działalności danej firmy według kodów klasyfikacji PKD.

Rozporządzenie przewiduje cztery nowe formy wsparcia:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • dodatkowe świadczenie postojowe,
  • jednorazową dotację,
  • zwolnienie ze składek ZUS.

O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w branżach hotelowej i turystycznej. Warunkiem jej otrzymania będzie wykazanie, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 prco.w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. Wnioski będą mogły być składane do dnia 31 marca 2021 r.

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli starać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną w określony sposób według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie przyznawana przez starostę. Konieczne będzie wykazanie, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r.

O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r. Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS, oprócz stosownego PKD, będą musieli wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Wojciech Piłat

Facebook
Twitter
LinkedIn