Wsparcie dla kogeneracji

18 grudnia 2020. Gabinet Ministrów przyjął projekt ustawy o rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji.

Celem zmian jest stworzenie warunków do rozwoju wysokoefektywnej kogeneracji w Ukrainie zgodnie z zasadami i przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektyw 2004/8/WE i 2012/27/UE.

Projekt ustawy przewiduje:

  • dostosowanie systemu prawa do prawa ukraińskiego do unijnego;
  • przeprowadzenie kompleksowej oceny wykorzystania wysokoefektywnej kogeneracji (aktualizowanej co 5 lat);
  • analiza rachunku zysków i strat możliwości kogeneracji dla obiektów ciepłowniczych (ponad 20 MW);
  • ustalenie wskaźników kwalifikacyjnych, jakie powinny spełniać jednostki wysokoefektywnej kogeneracji;
  • zagwarantowanie pochodzenia energii elektrycznej z wysokoefektywnej kogeneracji.

Kostiantyn Hura – p.o. PrezesaPaństwowej Agencji Energoefektywności i Energooszczędności  Ukrainy zaznaczył, iż przyjęcie ustawy umieści Ukrainę na liście krajów, które na poziomie legislacyjnym wspierają i stymulują rozwój wysokoefektywnej kogeneracji. To jeden z ważnych sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa ekologicznego.

W zeszłym tygodniu została zawarta również umowa o budowie biogazowni we Lwowie. Projekt zakłada wytworzenie ok. 20 tys. MWh energii elektrycznej i cieplnej dzięki przetworzeniu komunalnych osadów ściekowych. Wartość budowy elektrociepłowni wynosi 31,5 mln EUR i jest to pierwszy duży tego typu projekt w Ukrainie. Inicjatywa została sfinansowana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR 15 mln EUR), Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO, 5 mln EUR), Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P, 7,5 mln EUR) oraz Radę Miasta Lwowa (4 mln EUR). Wykonawcą projektu będzie słoweńsko-norweskie konsorcjum Riko-Cambi. Matti Maasikas – Ambasador UE w Ukrainie zaznaczył, że projekt zmniejszy emisję CO2 o 120 tys. ton rocznie.

Ponadto na początku grudnia br. zgromadzenie inwestorów Funduszu E5P zatwierdziło nowe projekty dla Ukrainy. W szczególności jest to projekt dot. zwiększenia efektywności energetycznej w Ługańskim Szpitalu Miejskim oraz inicjatywa modernizacji oświetlenia ulicznego w Chersoniu. Strona ukraińska zwróciła się o wsparcie projektu efektywności energetyczna w budynkach użyteczności publicznej w Dnieprze, który jest realizowany przez EBOR. Warto zaznaczyć, iż wkład Ukrainy do E5P wyniósł jedynie 10 mln EUR, jednak pozwolił jej uzyskać dofinansowanie w wysokości ponad 516 mln EUR. Z tego 370 mln EUR to pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych, wykonawców funduszu E5P, a 107 mln EUR to bezpośrednie granty Funduszu oraz międzynarodowa pomoc techniczna z innych źródeł i współfinansowanie. Ogółem od 2011 r. wsparciem objęto 22 projekty z obszaru efektywności energetycznej.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn