“Upoważniony przedsiębiorca” już na Ukrainie

3 sierpnia 2020. 29 lipca 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął rozporządzenie nr 665, finalizujące proces wprowadzania na Ukrainie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator,  AEO), który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów oraz uzyskaniu świadectwa AEO – jako wiarygodny przedsiębiorca- korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Uregulowanie instytucji AEO było jednym z wymogów przewidzianych Umową Stowarzyszeniową Ukrainy z UE.

Rozporządzenie w szczególności:

  1. Zatwierdza formularz wniosku o wydanie świadectwa AEO.
  2. Zatwierdza ankietę samooceny przedsiębiorstwa.
  3. Reguluje zasady przeprowadzenia przez organy celne oceny spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych dla otrzymania świadectwa AEO.
  4. Reguluje zasady potwierdzenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za kwestie celne.
  5. Ustanawia wartości wskaźników wypłacalności i płynności finansowej przedsiębiorstwa (na podstawie rocznej lub półrocznej sprawozdawczości finansowej).
  6. Zatwierdza formularz sprawozdania z oceny spełnienia przez przedsiębiorstwo warunków niezbędnych dla otrzymania/utrzymania statusu AEO.
  7. Zatwierdza formularz decyzji o nadaniu/nienadaniu przedsiębiorcy statusu AEO.

Z wzorami w/w dokumentów można zapoznać się pod linkiem.

Ocena formalna (wstępna) wniosku o wydanie świadectwa AEO powinna zostać przeprowadzona przez Służbę Celną Ukrainy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Ocena spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych dla otrzymania świadectwa AEO powinna nastąpić w ciągu 120 dni.

BM

Facebook
Twitter
LinkedIn