Biała lista podatników VAT

17 lutego 2020. Od początku 2020 roku szczególnie istotne stało się każdorazowe sprawdzanie statusu kontrahenta (podatnik VAT czynny) oraz numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

Biała lista podatników to wykaz podatników VAT, czyli informacja o podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek podmiotu, usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy ustaw o podatkach dochodowych (CIT i PIT) oraz ustawy Ordynacja podatkowa nakładające sankcje w przypadku dokonywania płatności na rachunki bankowe niefigurujące w elektronicznym wykazie podmiotów:

Przelew na rachunek niefigurujący w wykazie będzie skutkował uznaniem przelanej kwoty za koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów (tzw. NKUP)

W przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek zapłaty przelewem, czyli przede wszystkim w przypadkach wynikających z przywołanego powyżej art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, a płatność zostanie dokonana na rachunek niefigurujący w wykazie, będzie skutkowało to ponoszeniem przez nabywcę towaru lub usługi (nadawcę przelewu) solidarnej odpowiedzialności całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą (odbiorcą przelewu) zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.

Ważne jest każdorazowe weryfikowanie statusu kontrahenta (podatnik VAT czynny) oraz numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

Facebook
Twitter
LinkedIn