Dług publiczny polityczny

12 listopada 2021. Dług publiczny Ukrainy wynosi 92 mld USD (1 USD to 26,17 UAH). Płatności wymagane do końca 2021 r. wynoszą w sumie 593,89 mld UAH, do spłaty do końca roku pozostało jeszcze 86 mld UAH.

Są to zaległości z tytułu pożyczek otrzymanych od międzynarodowych organizacji finansowych, zagranicznych rządów, zagranicznych banków komercyjnych i innych instytucji finansowych, zaległości z tytułu papierów wartościowych wyemitowanych na rynkach zagranicznych, a także inne zaległości wobec MFW.

Ministerstwo Finansów podało prognozę, ile Ukraina będzie musiała wydać na obsługę długu publicznego w ciągu najbliższego ćwierćwiecza – do 2046 roku. Tak więc w 2022 r. Ukraina musi zapłacić 456,4 mld UAH za obsługę długu publicznego z tytułu bieżących zobowiązań dłużnych. Największe obciążenie finansowe przypada na III kwartał przyszłego roku: to 139,15 mld UAH. Po 2022 roku, z roku na rok, wysokość wpłat na obsługę długu publicznego będzie się zmniejszać. Tak więc w 2023 roku Ukraina będzie musiała zapłacić 345,17 mld UAH, w 2026 – 201,96 mld UAH, w 2030 – 145,16 mld UAH.

Kwota wpłat w 2033 r. według Ministerstwa Finansów wyniesie 140,02 mld UAH, w 2034 r. kwota płatności zmniejszy się do 39,23 mld, ale w 2035 r. wzrośnie do 85,16 mld. spłat długu publicznego wyniesie 19,91 mld UAH, w 2044 – 18,91 mld, w 2045 – 17,98 mld, w 2046 – 16,5 mld UAH.

Według raportu Narodowego Banku Ukrainy zadłużenie zagraniczne Ukrainy w relacji do PKB na koniec I półrocza 2021 r. spadło do najniższego poziomu od 2014 roku (75,2 proc.).

Narodowy Bank zauważa, że ​​ze względu na dalszy wzrost gospodarczy oraz ostrożną politykę makroekonomiczną i fiskalną oczekuje się dalszego spadku tego wskaźnika.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn