GMO pod lupą

4 sierpnia 2021. Kary za naruszenie zasad obrotu produktami GMO w Ukrainie mają być podniesione 100. krotnie. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekty ustaw związane z produktami zawierającymi organizmy genetycznie zmodyfikowanymi (GMO).

W pierwszym dokumencie planowane jest rozgraniczenie uprawnień organów państwowych w zakresie postępowania z GMO, udoskonalenie systemu oceny ryzyka GMO pod kątem możliwego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko, wprowadzenie europejskich mechanizmów państwowej rejestracji GMO, zmiana zasad etykietowania produktów zmodyfikowanych genetycznie.

Drugi projekt ustawy proponuje wzmocnienie odpowiedzialności za naruszenie zasad obchodzenia się produktami zawierającymi GMO  W przypadku obywateli naruszenie będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 do 300 nieopodatkowanych dochodów minimalnych obywateli. W przypadku urzędników kary będą wyższe: od 700 do 1000- krotności minimalnych dochodów. Teraz grzywny wynoszą od 5 do 8 minimów dla obywateli i od 7 do 10 dla urzędników.

Minimum niepodlegające opodatkowaniu to 17 UAH, czyli maksymalna grzywna wyniesie 17 tysięcy UAH.

Projekt ustawy ustanawia też odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych z naruszeniem wymagań przepisów. Pociąga to za sobą nałożenie grzywny na obywateli w wysokości od 200 do 300 niepodlegających opodatkowaniu dochodów minimalnych i na urzędników – od 200 do 400 minimum.

Dotychczasowe ustawodawstwo Ukrainy ustanawiające odpowiedzialność w zakresie zarządzania GMO jest nieskuteczne. Grzywny określone w Kodeksie Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych są niskie i w związku z tym nie zapobiegają popełnianiu takich przestępstw.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn