Wspólne utrzymanie mostów granicznych

17 lutego 2021. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała porozumienie między rządami Ukrainy i Polski w sprawie utrzymania obiektów mostowych na granicy państwowej.

Umowa została podpisana 22 czerwca 2018 roku w Warszawie. Oto najważniejsze postanowienia umowy:

  • określono wykaz robót związanych z utrzymaniem przygranicznych obiektów mostowych, umowa dotyczy dwóch obiektów mostowych na Zachodnim Bugu między miejscowościami Jagodzin i Dorohusk na drodze m-07 Kijów-Kowel-Jagodzin (w kierunku Lublina) i polskiej drogi państwowej nr 12, a także mostu na Zachodnim Bugu między miejscowościami Ustiług i Zosin na drodze N-22 Ustiług-Łuck-Równe i polskiej drogi państwowej nr 74;
  • Ukraina i Polska powinny na swoim terytorium utrzymywać podejścia do granicznych obiektów mostowych i urządzeń odwadniających na tych podejściach;
  • właściwe organy stron umowy mają na piśmie, za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, informować o planowanych pracach związanych z utrzymaniem tych obiektów;
  • przegląd granicznego obiektu mostowego będzie prowadzony na przemian – strona ukraińska każdego roku nieparzystego, a strona polska każdego roku parzystego;
  • określono warunki, na jakich powinny być prowadzone prace remontowe w tych obiektach.

Jak podaje „Europejska Prawda”, powołując się na UNIAN, za ustawą nr 0079 głosowało 341 deputowanych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn