Emisja gazów pod kontrolą

5 stycznia 2021. Od początku roku weszła w życie ustawa “O zasadach monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych”. Wprowadzenie odpowiedniego systemu zarządzania umożliwi rozpoczęcie handlu uprawnieniami do emisji.

Wprowadzenie systemu MRW (monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji) pozwoli na:

  • uzyskanie dokładnej informacji na temat emisji gazów cieplarnianych z zakładów produkcyjnych;
  • zapewnienie kontroli nad emisjami i możliwość je ograniczania;
  • wdrożenie metody obliczania emisji gazów cieplarnianych, która będzie wiążąca dla wszystkich instalacji przemysłowych.

Andrii Malovanyi – szef Państwowej Inspekcji Ekologicznej (Derżekoinspekcja) zaznaczył, iż na przedsiębiorstwach leży obowiązek sporządzenia planów oraz raportów emisji. W ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia tych dokumentów do urzędu, Derżekoinspekcja może przeprowadzić kontrolę niezaplanowaną, podczas której zweryfikuje podane informacje.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas Szczytu Ambicji Klimatycznych zaznaczył, że celem Ukrainy w obecnym dziesięcioleciu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 58-64 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Planowane jest również dostosowanie polityki klimatycznej i ustawodawstwa do Europejskiego Zielonego Ładu.

  • Emisja dwutlenku węgla w Ukrainie jest na poziomie 341 889 kt rocznie, czyli ok. 7 t na osobę. Udział kraju w całkowitej emisji gazów cieplarnianych na świecie wynosi 0,69 proc. Poziom emisji CO2 przypadający na jednostkę PKB w Ukrainie stanowi 0,64 kg, czyli ponad trzy razy więcej niż w UE (0,2 kg/PKB). Na początku 2019 r. została przyjęta strategia środowiskowa, w której m. in. określono kierunki polityki klimatycznej państwa do 2030 r. Według tej strategii, wysiłki klimatyczne nie obejmują tylko przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale też dotyczą adaptacji do tych zmian. W ramach tego w 2019 r. opracowano projekt sektorowej strategii adaptacji rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, ale nie udało się przyjąć odpowiednich dokumentów. Ponadto w 2020 r. zintensyfikowano prace nad przyjęciem Ramowej strategii adaptacji do zmian klimatu w Ukrainie do 2030 roku.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn