Jest plan finansowy portów morskich Ukrainy

10 grudnia 2020. Ukraiński rząd zatwierdził plan finansowy Administracji Portów Morskich Ukrainy na 2021 rok. W przyszłym roku spółka planuje osiągnąć ponad 2 mld UAH zysku netto.

„Rząd zatwierdził plan finansowy Administracji Portów Morskich Ukrainy na następny rok. Zaplanowano uzyskanie przychodu netto ze sprzedaży produktów w wysokości prawie 7,8 mld UAH oraz dochodu w wysokości 8 mld UAH. Jednocześnie spółka planuje osiągnąć ponad 2 mld UAH zysku netto” – poinformował Władysław Kryklij, minister infrastruktury.

Zgodnie z planem całkowita kwota wpłat do budżetu państwa i funduszy powierniczych w przyszłym roku wyniesie 3,8 mld UAH. Przewidywane są inwestycje kapitałowe w wysokości 970 mln UAH. Główne obszary inwestycji kapitałowych to:

  • podwyższenie kapitału (95 mln UAH)
  • nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych (185 mln UAH)
  • modernizacja, przeróbka (dokończenie doposażenia, przebudowa) środków trwałych (467 mln UAH)
  • remont wiaduktów i dróg, pirsów, flot, budynków i budowli (223 mln UAH).

Dla porównania – 5 sierpnia br. Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenia Rady Ministrów „W sprawie zatwierdzenia planu finansowego przedsiębiorstwa państwowego – Administracja Portów Morskich Ukrainy – na 2020 r.”

„Planowane są inwestycje kapitałowe APMU na 2020 r w wysokości 1,116 mld UAH” – powiedział wówczas szef resortu infrastruktury Władysław Kryklij.

Plan finansowy USPA na 2020 rok zakładał przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 7,487 mld UAH, a także łączny dochód 7,962 mld UAH. Jednocześnie planowano zysk netto spółki na 2,085 mld UAH, a 3,613 mld UAH miało trafić do budżetu państwa i funduszy powierniczych.

Ponadto minister infrastruktury poinformował, iż Rząd podjął decyzję o określeniu granic portów Chersoń, Izmaił, Berdiańsk i Odessa:

To nie tylko rozwiąże kwestię faktycznego ustalenia granic geograficznych tych obiektów, ale także wpłynie pozytywnie na ich dalszą działalność i rozwój”.

W szczególności zdefiniowanie granic ww. portów pozwoli na:

  • rozstrzygnięcie kwestii określenia stanu pojedynczych kompleksów majątkowych, w tym obiektów infrastruktury portowej o charakterze technicznym, w obrębie portów morskich jako terminali morskich;
  • rozstrzygnięcie kwestii ustalenia obecności lub braku statusu podmiotu gospodarczego jako operatora portowego (firmy przeładunkowej);
  • tworzenie w portach warunków dla stabilności prawa przy realizacji działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych działających lub zamierzających prowadzić działalność w portach.

Granice portów są zatwierdzone zgodnie z ustawą „O portach morskich Ukrainy”.

Władysław Kryklij dodał również, że w 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury będzie nadal aktywnie wdrażać nowe projekty koncesyjne w portach morskich. Wśród nich jest koncesja na kompleks pasażerski w porcie Odessa i koncesja na miejsca do cumowania w portach Berdiańsk i Izmaił.

Na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy i Administracji Portów Morskich Ukrainy opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn