Własność intelektualna po nowemu

2 sierpnia 2020 r. Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie wzmocnienia ochrony i ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczania trollingu patentowego (ustawa nr 2258). Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta.

Ustawa wprowadza mechanizmy ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych zharmonizowane z prawem unijnym. W szczególności:

– Podstawowy okres obowiązywania praw własności intelektualnej do wzoru przemysłowego ma zostać skrócony.

– Jeżeli znak towarowy lub wzór przemysłowy posiadają rejestrację międzynarodową, nie jest konieczne uzyskanie dodatkowego certyfikatu na jego używanie w Ukrainie.

– Dopuszcza się rejestrację wspólnych znaków towarowych.

– Wzór przemysłowy będzie można używać bez rejestracji przez trzy lata.

– Ustawa znacznie rozszerza zakres podstaw do odmowy rejestracji znaku towarowego.

– Opłaty za przedłużenie ważności praw do wzoru przemysłowego zostaną obniżone.

– W sporach dotyczących praw do wzoru przemysłowego poszkodowany będzie mógł wybrać sposób odszkodowania.

Ustawa jest zasadniczym elementem przyjętego wcześniej planu stworzenia przejrzystego dwustopniowego systemu administracji publicznej w zakresie własności intelektualnej. W ramach tego planu m.in. w lipcu 2020 r. utworzono Krajowy Organ ds. Własności Intelektualnej (NIPO). Ustawa realizuje w ten sposób założenia określone w umowie stowarzyszeniowej z UE, które obejmują harmonizację zasad działalności gospodarczej i zbliżanie realiów funkcjonowania rynku ukraińskiego ze wspólnym rynkiem krajów Unii. Jest to kolejny krok Ukrainy w kierunku integracji Ukrainy z UE.

Wojciech Piłat

Facebook
Twitter
LinkedIn